Si Aiyah at ang Magic ng mga Bituin

Si Aiyah at ang Magic ng mga Bituin


Drafted on paper, then digitized and colored using Adobe Photoshop CS6.